Thẻ: Khóa bánh giờ có thể xem là công nghệ “cấp thấp” ở Trung Quốc. Ngày nay